Köp- och leveransvillkor

Dessa Köp- och Leveransvillkoren gäller mellan Framtidens Mötesplats Stortorget AB (nedan benämnd Arrangören) och dig (nedan benämnd Kunden) som köper biljetter och/eller relaterade varor via Ticksters system.

Allmänt

Tickster tillhandahåller ett försäljningssystem av biljetter där arrangörer kan sälja biljetter och varor till sina kunder. Tickster står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget evenemang och Tickster ansvarar därmed inte för någon del i evenemanget. Tickster är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till evenemanget och arrangörens ansvar.

Frågor av denna typ hänvisar vi till arrangören för respektive evenemang.

Kundens skyldigheter vid beställning

Det åligger dig som kund att kontrollera att din varukorg har rätt innehåll innan du slutför din beställning. Du är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att vi skall kunna garantera leverans av din beställning.

För allas säkerhet följer arrangören den lokala utvecklingen av Covid-19, och de åtgärder som föreskrivs av lokala myndigheter samt att eventuellt ytterligare försiktighetsåtgärder kommer att vidtas. Genom att köpa biljett till detta evenemang samtycker du till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt covid-19-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, så väl som evenemangets och arenans hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras.

Vissa arrangörer kan behöva ta till extra åtgärder för att höja säkerheten på evenemanget. Åtgärderna kan bl.a. innefatta förbud mot vissa tillbehör och utrustning, samt visitering. Det åligger dig som kund att säkerställa vilka säkerhetsregler som gäller på det evenemang ni avser att köpa biljetter till. Uppdatera dig regelbundet på evenemanget, arenan eller arrangörens hemsida för vilka regler som gäller vid tidpunkten för genomförandet av evenemanget.

Personuppgifter

Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Läs mer om vår hantering i vår Policy för hantering av Personuppgifter.

Priser

Angivna priser inkluderar moms. Valuta framgår i webbshoppen.

Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, tryckfel, prisfel, slutförsäljningar, lagerfel, etc. En biljett eller vara som redan skickats till dig påverkas inte av en eventuell höjning eller sänkning av priset som sker efter ordertillfället, till exempel i form av rea, kampanjer, rabattkoder eller förändringar i prissättningen.

Kampanjer

Arrangörer som nyttjar Ticksters system har möjlighet att genomföra kampanjer. Arrangören har det fulla ansvaret för eventuella kampanjers utformning och tillämpning. Vid användande av rabattkoder är de i regel bara giltiga för en beställning och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Var uppmärksam på att kampanjer kan vara tidsbegränsade. Vi ber dig kontrollera att eventuell rabatt som följer av en kampanj, rabattkod eller liknande är korrekt innan du slutför din beställning. Tickster förbehåller sig rätten att makulera order vid missbruk eller otillbörligt bruk av rabattkoder.

Presentkort

Arrangörer som nyttjar Ticksters system har möjlighet att sälja presentkort vilka är giltiga för de biljetter och varor som säljs av Arrangören. Tickster erbjuder inte generella presentkort utan ett presentkort är giltigt hos en specifik Arrangör som nyttjar Ticksters system. Presentkortets giltighetstid är i normalfallet ett (1) år från inköpstillfället om inte annat framgår av Arrangörens hemsida eller på annat sätt presenterade villkor. Ett Presentkort kan ej lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas.

Fakturaköp och köp som betalas via Delbetalningskonto

För sådant köp gäller att Arrangörens fordran överlåts till Tickster AB som i sin tur överlåter densamma till Swedbank Pay. Betalning skall ske till Swedbank Pay enligt uppgifterna på avi, faktura eller enligt information i Swedbank Pays app eller på annat sätt som Swedbank Pay meddelar.

Säkerhet

Tickster verkar aktivt för att köp av biljetter och varor via internet och övriga kanaler skall vara tryggt och säkert. Del av detta arbete innefattar analys av köpdata inklusive information om betalningar i syfte att stoppa bedrägerier. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter i vår Policy för hantering av Personuppgifter.

Om vår analys av ditt köp inte ger ett entydigt svar förbehåller vi oss rätt att manuellt granska ditt köp innan vi slutför det. Vid sådan granskning kan vi komma att kontakta dig.

Ungdomar

Är du under 18 år måste du inhämta vårdnadshavares godkännande för att ingå avtal via internet. Är du fyllda 16 år och har tjänat in pengarna själv gäller inte detta.

Tickster och Arrangören förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare till biljettköpare under 18 år. Har du inte inhämtat vårdnadshavares godkännande kan vi inte garantera att ditt köp är giltigt.

Ångerrätt/Öppet köp

Här gäller olika villkor beroende på vad du köpt.

  • Biljetter. En förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Vid köp av biljetter kan du för vissa evenemang utforma din upplevelse genom val och tillägg (exempelvis val av matplats, tillägg av dryckespaket o.s.v.). Dina val och eventuella tillägg utgör en del av ditt biljettköp och omfattas av reglerna för köp av biljetter.
  • Fysiska varor (ej biljetter). Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera fysiska varor utan att ange någon anledning, under förutsättning att de inte utgör del av ett köp av biljetter samt att de återlämnas i felfritt skick. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Om varorna (exempelvis matpaket, programblad o.s.v.) levereras av arrangören på plats på evenemanget gäller vanligtvis att de inte kan returneras efter det att de hämtats ut. Kontakta arrangören för mer information.
  • Nedladdade Varor. Till exempel musik eller video som levereras genom att laddas ner till din dator återköps ej.

Fraktkostnad och andra avgifter återbetalas ej.

Inställt evenemang/Återköp

Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Om ett evenemang ställs in skall du omedelbart kontakta ansvarig Arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Tickster på uppdrag av Arrangören biljetter vid inställt evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas inte porto och andra avgifter som betalats i samband med köpet av biljetten.

Anser du att återköp av din biljetter bör ske skall du senast två (2) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Tickster eller Arrangören ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker förverkar du din rätt till eventuell återbetalning.

Extraordinära omständigheter

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen.

Särskilda villkor för biljetter

Tickster förbehåller sig rätten att häva beställningar som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för beställningen. Detta gäller bl.a. om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, d.v.s. köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av arrangören eller Tickster och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa.

Särskilda villkor för nedladdade varor

Med Nedladdade Varor avses till exempel musik, bilder eller video. Dessa är om inte annat anges upphovsrättsskyddade verk.

Alla Nedladdade Varor får bara användas för privat, icke-kommersiellt bruk om inte annat särskilt anges.

Leveranssätt

Tickster erbjuder ett flertal leveransmetoder. Vilka som kan erbjudas dig beror på vad du beställt. Var uppmärksam på att leveranstiden kan variera beroende på vilken metod du väljer, vilket framgår i sammanställningen av ditt köp. Leveranstider som anges skall ses som riktvärden och inte garanterade tider. Gör beställningar i god tid för att undvika att drabbas av eventuella leveransförseningar.

Fraktavgift

Tickster och Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en fraktavgift vid fysisk leverans. Eventuella avgifter framgår i sammanställningen du får innan betalning. Det åligger dig som kund att kontrollera eventuella avgifter innan du slutför ditt köp.

Kundtjänst

Om du behöver hjälp, har stött på problem eller vill kontakta oss i annat ärende når du vår kundtjänst på support@tickster.com, https://support.tickster.com/hc/ eller per telefon +46 (0) 771-47 70 70.

Gäller ärendet en redan lagd beställning/order så är det viktigt att du har referensnumret för ordern till hands (finns bl.a. på ditt kvitto).

Driftsavbrott

Tickster ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Ticksters system.

Force Majeure

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Revision 2023-08-25 - 2023-08-25